Picture: Lắp nẹp sườn giúp xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i nhìn cứng cáp hơn, phong cách hơn hơn.

Picture: Lắp nẹp sườn giúp xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i nhìn cứng cáp hơn, phong cách hơn hơn.

Picture: Lắp nẹp sườn giúp xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i nhìn cứng cáp hơn, phong cách hơn hơn.